podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

Organami Spółki MWiK Piła są:

 1. Zgromadzenie Wspólników
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki, a w uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza Spółki.
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni prezydent Miasta Piły. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:

 1. Sprawy wymienione w art.228 Kodeksu Spółek Handlowych:
 1. Przeznaczenie czystego zysku: na dywidendy, fundusze celowe, pokrycie strat.
 2. Uchwalenie rocznych i wieloletnich programów (planów) działania Spółki.
 3. Przyjęcie do Spółki nowych wspólników.
 4. Rozwiązanie i likwidacja Spółki.
 5. Połączenie Spółki z inną spółką.
 6. Ustalanie wysokości wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki jest organem kontrolnym i doradczym. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza liczy do pięciu członków w tym przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Rada Nadzorcza otrzymuje wynagrodzenie, którego wysokość ustala Zgromadzenie Wspólników.
Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należą ocena sprawozdań, o których mowa w art. 231 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

Zarząd Spółki obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień umowy Spółki, a także regulaminów i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników.

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników między innymi:

 1. Uchwalanie i zmiana regulaminu Zarządu.
 2. Zwoływanie Zgromadzenia Wspólników.
 3. Przyjmowanie bilansu, rachunku zysków i strat.
 4. Tworzenie projektu podziału zysku lub pokrycia strat.
 5. Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej.
 6. Zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian z nim związanych.
 7. Uchwalanie schematu organizacyjnego Spółki.
 8. Ustalanie zakresów czynności dla kierowników pionów, dokonywanie podziału czynności
  i zadań, ustalanie odpowiedzialności pomiędzy tymi osobami.
 9. Dokonywanie wszelkich czynności prawnych z zakresu stosunków zatrudnienia.
 10. Formułowanie wniosków w sprawie zmiany przedmiotu działania Spółki.
 11. Powoływanie i odwoływanie prokurentów.
 12. Uchwalanie wewnętrznych aktów prawnych w Spółce, których uchwalenie nie należy do kompetencji innych organów Spółki, a w szczególności:

Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym prezesa Zarządu Spółki. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanawiać prokurentów działających samodzielnie lub łącznie w granicach umocowania. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.Aktualności
Czy wiesz, że...?

Rurociąg zasilający greckie miasto Pergamon (obecna Turcja) wybudowany w latach 197 ÷ 159 p.n.e.  miał długość 42,3 km, a w najniższym miejscu  ciśnienie w rurociągu wynosiło ok. 1,86 MPa.

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 30 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.
ul. Wybickiego, ul. Dunikowskiego

od 29 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.
ul. Krzywa, ul. Długosza, ul. Zachodnia

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.